Verslag Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor begrotingsplannen 2012 van bestuur TVR.

Na de oprichting van de eigen Tennis Vereniging Rivierenbuurt volgde op 29 maart j.l. al weer een andere mijlpaal: de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV). Belangrijkste onderwerpen waarover de aanwezige leden konden stemmen waren de begroting 2012 en het clubreglement. Verder stonden op de agenda een terugblik op de oprichtingsactiviteiten, onderhoud/inrichting van de kantine, de vierde baan, tennisles en vrijwilligers.

Na de aftrap door Dominique (voorzitter) schetste IJnze (penningmeester) het hoe en waarom van het loskoppelen van Triaz en het oprichten van een eigen vereniging eind december 2011. In de zomer 2011 is een groepje tennissers gaan overleggen met Triaz en stadsdeel over het overnemen van de contracten voor de kantinemedewerkers, de banen en kantine en het op poten zetten van een zelfstandig functionerende vereniging. Voor de oprichting bij de notaris heeft Ronald (secretaris) de statuten opgesteld. Floris (bestuurslid) heeft voor de nieuwe vereniging een creatieve ontwerper (Tom) bereid gevonden een logo te maken. Het veelkleurige logo werd door de leden enthousiast ontvangen; evenals de toelichting van Ben (bestuurslid) op de snelle voortgang in de aanleg van de vierde baan.
Na een heldere toelichting door IJnze over de geraamde inkomsten en uitgaven voor 2012-2013 keurde de ALV de begroting voor 2012 goed, inclusief de post vergoeding vrijwilligers (max. 3,50 p/u – max. 6 uren). Er is o.a. budget gereserveerd voor achterstallig onderhoud en inrichting kantine, vaste lasten e.d. Een WA-verzekering wordt door diverse leden wenselijk geacht. Voor 2013 is het financiële plaatje somber en onzeker vanwege de waarschijnlijk hogere Pantar-tarieven voor de kantine-medewerkers. Na de aanleg van de vierde baan kunnen meer leden worden toegelaten; tegenover die extra inkomsten staat ook weer een hogere huurprijs. Al met al reden voor een behoedzaam beleid en het aanleggen van een buffer. Voor de kascommissie meldden zich twee leden aan.
Na een korte inleiding van Ronald op de spelregels voor alcoholverstrekking, sportieve en sociale omgang en veiligheid werd ook het clubreglement met een ruime meerderheid goedgekeurd. Voor het onderhoud aan kantine en banen zijn al ideeën aangeleverd (meubilair, bankjes, scorebord) en deed Floris een oproep aan vrijwilligers zich te melden op info@tennisrivierenbuurt.nl. Over het verzorgen van de tennislessen door de geselecteerde tennisschool vond een discussie plaats over de eigen les die sommige leden de afgelopen Triaz-jaren kregen en graag willen behouden. Na een uitleg over het selectieproces en de aspiraties (o.a jeugd) zegde het bestuur toe te streven naar een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing. De ALV stemde ook in met een uitbreiding van twee les-uren `s avonds.
Na een succesvolle oproep van Dominique aan enkele spontane vrijwillers voor de organisatie van toernooien, feesten en laddercompetitie werd het glas geheven op een sportief en gezellig nieuw seizoen. Een volgende ALV zal in ieder geval begin volgend jaar plaatsvinden.
(c) TVR Amsterdam