Verslag Algemene Ledenvergadering 2013

Tennis Vereniging Rivierenbuurt

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 21 maart 2013

 

 

Aanwezig Bestuur: Dominique Koot (voorzitter), IJnze den Hengst (penningmeester), Ben Timmerman en Ronald van der Lee (secretaris)

Afwezig: Floris van der Kleij (ziek)

 

Stemgerechtigde leden: 23

 

 

1 Opening

Dominique (voorzitter) opent de tweede Algemene Leden Vergadering (ALV) en heet iedereen welkom. Ze stelt voor dat IJnze de vergadering leidt en stelt de andere leden van het bestuur voor, Floris heeft zich door ziekte moeten afmelden.

 

  1. Mededelingen, vaststellen agenda en ingekomen stukken

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken.

 

  1. Vaststellen verslag van de ALV van 29 maart 2012

De tekst van het verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.

 

  1. Jaarverslag en jaarrekening 2012, verslag kascommissie, décharge bestuur

IJnze licht de voortgang van de voorgenomen aanleg van de vierde baan toe. De procedures lopen, o.a. voor de vergunning voor de extra lichtmasten. Het huurcontract voor de tennisbanen is getekend, het contract voor de huur van het clubgebouw volgt.

Over de jaarrekening 2012 geeft IJnze een toelichting op de inkomsten en uitgaven. De uitgaven voor Pantar (inhuur Peter en Dragan) zijn fors verhoogd maar het stadsdeel is bijgesprongen met een subsidie. Erica en Barbara hebben als kascommissie de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden. De ALV keurt de jaarrekening 2012 goed en verleent het bestuur décharge.

 

  1. Benoeming nieuw bestuurslid

Wegens drukke werkzaamheden gaat Ben het bestuur verlaten. Hij wordt met een cadeau bedankt voor zijn succesvolle inzet – vooral de vierde baan. Het bestuur heeft Renate Bergsma bereid gevonden om toe te treden. Het voorstel haar te benoemen tot bestuurslid wordt door de ALV unaniem aangenomen.

 

  1. Geplande investeringen 2013, o.a. herinrichten kantine

IJnze geeft een toelichting op de geplande investeringen. De plannen lijken kostbaar maar er is budget. Met het aanbrengen van een zonwering wordt ingestemd, de exacte uitgave wordt nog onderzocht. Voor de aanschaf van een defibrillator hebben diverse leden vragen en suggesties aangaande opleiding (Sascha), barmedewerkers (Lammert), huur-optie (Steffen), oefenen en ehbo (Charlotte). Het bestuur pakt dit op. Voor de banen wordt gekeken naar accessoires als scorebordjes, bankjes, afscheiding tussen banen 3-4). Voor de kantine heeft het bestuur ideeën om die ruimtelijker en handiger in te richten. Aan de hand van maquettes en een kostenraming (van Floris) worden 3 ontwerpen gepresenteerd met (lounge) banken, zitjes en tafel(s). Over de ontwerpen en kosten hebben diverse leden vragen en suggesties ten aanzien van een opbergruimte (Lammert, Charlotte), de optie om het goedkoper uit te voeren (Lammert) en vrijwilligers het timmerwerk te laten doen (Daan) en het vragen van offertes (Daan). Het bestuur geeft aan dat er voldoende budget beschikbaar is en dat de suggesties worden meegenomen bij de verdere uitwerking waarbij leden/vrijwilligers zullen worden betrokken. Daarmee wordt door een meerderheid van de vergadering ingestemd.

 

7. Begroting 2013 en activiteitenprogramma 2013

IJnze geeft een toelichting op de geraamde inkomsten en uitgaven voor 2013. Het financiële plaatje ziet er redelijk uit, zo is de subsidie voor de medewerkers al binnen. Op verschillende posten wordt nader ingegaan: de contributies en baanverhuur, de huur en energielasten, het uitje naar R’dam. Diverse leden hebben vragen en suggesties ten aanzien van meer sparen (Inge), stroomverbruik lampen i.v.m. inbraakpreventie (Charlotte), camerabeveiliging (Sascha), nieuwe barkrukken (Peter U.), kosten internet-abonnement (Joop), wintertennis en het verplaatsen van de tafeltennistafel. Met de beantwoording door het bestuur wordt de begroting 2013 door de vergadering aangenomen.

 

  1. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering en Dominique nodigt allen uit deel te nemen aan de wijnproeverij.

 

Vastgesteld op 27 maart 2014.

 

 

(c) TVR Amsterdam