Clubreglement

Clubreglement Tennis Vereniging Rivierenbuurt

  1. Algemeen

1.1.    Het bestuur beoogt met dit reglement een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank te waarborgen alsmede gezonde en sportieve huis- en gedragsregels in het clubhuis en op de tennisbanen te bevorderen.

1.2.    Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij staan vermeld op de drank- en horecavergunning van de vereniging en zijn bevoegd tot het leiding geven aan de uitoefening van de horeca-activiteiten in het  clubhuis.

1.3.    Een barvrijwilliger is een lid van de vereniging dat – op tijden dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt – de barwerkzaamheden in het clubhuis uitvoert. Een barvrijwilliger is tenminste 16 jaar oud en heeft een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd.

  1. Verantwoorde  alcoholverstrekking

2.1.    Er wordt geen sterke drank geschonken.

2.2.    Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank geschonken of verkocht.

2.3.    Leeftijdsgrenzen en schenktijden worden zichtbaar in het clubhuis opgehangen.

2.4.    De verstrekker van alcoholhoudende drank dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

2.5.    Aan personen die dronken zijn, wordt geen alcoholhoudende drank geschonken en mag door derden ook geen alcoholhoudende drank worden aangeboden.

2.6.    Personen die dronken zijn, worden niet toegelaten in het clubhuis.

  1. Sociaal Hygiënische huisregels

3.1.    De openingstijden van het clubhuis passen binnen de drank- en horecavergunning (9.00 – 01.00 (vr./zat. – 03.00, zon. – 23.00 uur); de tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken vallen binnen de openingstijden.

3.2.    Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er een leidinggevende dan wel een barvrijwilliger aanwezig. Barvrijwilligers ontvangen van de leidinggevenden ook instructie over de huisregels zoals bedoeld in dit artikel en de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

3.3.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of op de tennisbanen.

3.4.    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

3.5.    Consumpties mogen worden opgeschreven tot maximaal het einde van de dag. De bon moet nog dezelfde dag worden betaald.

3.6.    Indien een niet betaalde bon toch blijft liggen, dan mag aan deze persoon niets meer worden verkocht, totdat de bon is voldaan.

3.7.    Roken in het clubhuis is niet toegestaan. Sinds 1 juli 2008 mag ook in sportkantines niet gerookt worden. Dit is een landelijke maatregel. We verzoeken alle leden dan ook dringend zich hier aan te houden en alleen buiten te roken. Peuken moeten in de daarvoor bestemde asbakken.

3.8.    Er zijn geen huisdieren toegestaan in het clubhuis of op de tennisbanen. Dringend verzoek aan de leden is om buiten op het plein/terras honden aangelijnd te houden in verband met de veiligheid, o.a. van spelende kinderen.

3.9.    Een tennisbaan kan uiterlijk drie dagen van tevoren  worden gereserveerd voor maximaal een uur. Op de tennisbanen zijn tennisschoenen en passende tenniskleding verplicht. Het is alleen de door het bestuur geselecteerde tennisleraren toegestaan om op de tennisbanen tegen betaling tennisles te geven.

  1. Vaststellen en wijzigen

4.1.    Het bestuur legt dit clubreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het clubreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

4.2.    Het clubreglement moet worden voorgelegd aan het stadsdeel bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het stadsdeel toetst het clubreglement aan de Drank- en Horecawet. Wijzigingen van het clubreglement worden op dezelfde wijze getoetst door het stadsdeel.

4.3.    Het clubreglement geldt voor de vereniging vanaf de dag volgend op die waarop het wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering met dien verstande dat de bepalingen inzake alcoholverstrekking in werking treden op hetzelfde moment als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

  1. Handhaving, klachtenprocedure en sancties

5.1.    Het bestuur en de leidinggevenden zijn belast met de algemene leiding van het clubhuis en verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving en dit reglement. Uiteraard hebben ook de leden een eigen verantwoordelijkheid voor sportief en sociaal gedrag. .

5.2.    Klachten over de toepassing van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur. Het bestuur onderzoekt de klacht, hoort zo nodig de klager en de beklaagde en kan bij gegrondverklaring van de klacht maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

5.3.    Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving kan het bestuur bij overtreding van (één van) de regels van dit reglement ten opzichte van betrokkene(n) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en dit  reglement.

5.4.    Bij een overtreding van dit reglement of ongepast gedrag zoals ordeverstoring of belediging van een van de medewerkers of aanwezigen is het de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger toegestaan, na één waarschuwing, bij een volgende overtreding iemand de toegang tot het clubhuis tijdelijk te ontzeggen.

5.5.    Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen sancties als weigering van het schenken van alcoholhoudende drank, tijdelijke schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap en/of (tijdelijk) toegang tot het clubhuis door het bestuur worden opgelegd.

Het bestuur

 

(c) TVR Amsterdam