AGENDA ALV 29 MAART 2018

Leden van Tennis Vereniging Rivierenbuurt 
 

Betreft: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering TVR 
 
Amsterdam, 29 maart 2018
 
 
Best TVR-lid,
 
Het bestuur nodigt je hierbij van harte uit om de
7e  Algemene Ledenvergadering bij te wonen van TVR.
De avond wordt afgesloten met een bierproeverij.
 
De vergadering zal worden gehouden op donderdag 29 maart 2017 om
20.00 uur in het clubhuis aan het Winterdijkplein
te Amsterdam.
 
De agenda:
 
1.     Opening van de vergadering.
2.     Mededelingen, vaststellen agenda en ingekomen stukken.
3.     Vaststellen verslag van de algemene ledenvergadering van
30-03- 2017.
4.     Jaarverslag van het bestuur: lopende zaken.
5.     Jaarrekening 2017; verslag kascommissie; decharge bestuur. 
7.     Samenstelling bestuur: oproep nieuwe penningmeester en benoeming leden
        kascommissie. 
8.     Begroting 2018.
9.     Rondvraag. 
10.   Sluiting van de vergadering. 
  
 
Je aanwezigheid op de vergadering wordt zeer op prijs gesteld. Indien je verhinderd bent, kun je een ander lid een volmacht te geven namens jou op
te treden, zie het formulier onderaan dit bericht. 
 
De statuten van de vereniging, de jaarrekening 2017 en de begroting 2018
liggen vanaf 29 maart 19.00 uur ter inzage in het clubhuis, evenals het verslag
van de ALV van 30 maart 2017.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Tennis Vereniging Rivierenbuurt 
 
 
 
  Tot 29 maart a.s.! 

(c) TVR Amsterdam